Regulamin

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z witryny internetowej CS-TrudneSprawy.pl (dalej „Witryna”). Korzystając z Witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

1.2. Operator Witryny zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na Witrynie, a użytkownicy zobowiązani są do regularnego zapoznawania się z jego treścią.

2. Zakres usług

2.1. Witryna CS-TrudneSprawy.pl świadczy usługi z zakresu informacyjnego i edukacyjnego, dotyczące spraw prawnych, administracyjnych i innych dziedzin związanych z prawem.

2.2. Operator Witryny zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług, zawartości, oraz dostępności Witryny w dowolnym czasie.

3. Warunki korzystania

3.1. Korzystanie z Witryny jest dozwolone wyłącznie osobom pełnoletnim lub osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i zgody od swoich opiekunów prawnych.

3.2. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Witryny w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3.3. Zabrania się korzystania z Witryny w celu rozpowszechniania treści obraźliwych, nielegalnych, szkalujących, naruszających prawa autorskie lub innych praw osób trzecich.

4. Prywatność i ochrona danych

4.1. Korzystając z Witryny, użytkownik akceptuje postanowienia Polityki Prywatności, która określa zasady przetwarzania danych osobowych.

4.2. Operator Witryny dołoży wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników i przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

5. Prawa autorskie i własność intelektualna

5.1. Wszystkie treści publikowane na Witrynie, takie jak teksty, grafiki, zdjęcia, filmy, znaki towarowe i inne materiały, są chronione prawem autorskim i są własnością operatora Witryny lub innych podmiotów udzielających stosownych licencji.

5.2. Zabrania się kopiowania, reprodukowania, rozpowszechniania lub modyfikowania treści zawartych na Witrynie bez uprzedniej zgody operatora Witryny lub właścicieli praw autorskich.

6. Zastrzeżenie odpowiedzialności

6.1. Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z Witryny, w tym szkody powstałe w związku z utratą danych, awarią techniczną lub nieprawidłowym funkcjonowaniem Witryny.

6.2. Operator Witryny nie udziela żadnych gwarancji co do jakości, kompletności ani dokładności informacji zamieszczonych na Witrynie.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

7.2. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Witryny będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby operatora Witryny.

7.3. W przypadku, gdy któreś postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.